Tuktuk Hellevoetsluis

Geniet van de mooie plekjes van Hellevoetsluis en omgeving en trek eropuit met de tuktuk. Dat kan want de Stichting Promotie Hellevoetsluis beschikt over twee tuktuks.
Onze tuktuks bieden plaats aan drie personen, dit is inclusief chauffeur.

Algemene huurvoorwaarden verhuur Tuktuk Stichting Promotie Hellevoetsluis


Artikel 1

De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2

Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde wegen te gebruiken bestemd voor openbaar verkeer en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Het is het verboden van- of tegen stoepranden op te rijden, alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 3

Reserveren

1.Nadat u een reservering hebt gemaakt doen wij u ter bevestiging per email een huurovereenkomst toekomen. Overigens is de reservering reeds bindend en geldt de schriftelijke huurovereenkomst voornamelijk om eventuele onduidelijkheden uit te sluiten. 
2. De huurovereenkomst dient u na ondertekening aan verhuurder terug te zenden. 

Artikel 4

Betaling en borg

1.De betaling van de huursom dient vooraf bij de reservering te geschieden.
2. Voor aanvang van de huurperiode wordt betaling verlangd van de waarborgsom. In geval van schade wordt de waarborgsom niet eerder geretourneerd dan bekend is dat de omvang van de schade het bedrag van de waarborgsom niet te boven gaat. In dat geval wordt het resterende deel van de waarborgsom geretourneerd.
3. De waarborgsom bedraagt € 100,- .
4. Bij een vroegtijdige terug bezorging van de Tuktuk blijft de volledige afgesproken huurprijs gelden.

Artikel 5

Annulering

Aan het annuleren van een reservering zijn de volgende kosten verbonden:
Annulering tot en met 14 dagen voor reserveringsdatum: 40% van huurbedrag.
Annulering binnen 48 uur voor reserveringsdatum 75%
Verhuurder is gerechtigd de Huurovereenkomst te annuleren als er sprake is van weersomstandigheden die schade zouden kunnen veroorzaken aan de Tuktuk en de veiligheid van Huurder in het geding zou kunnen brengen. 

Annulering vindt plaats in overleg met Huurder.

Artikel 6

Gebruik van de Tuktuk

1. Huurder gaat op zorgvuldige wijze met de Tuktuk om en gebruikt deze overeenkomstig
zijn bestemming.
2. De bestuurder moet in bezit zijn van een geldig rijbewijs, categorie B (afgegeven voor 19 januari 2013) of een A rijbewijs  (Kopie rijbewijs komt in administratie SPH)
3. De bestuurder moet minimaal 24 jaar zijn. 
4. Alleen personen die in de Huurovereenkomst als bestuurder of Huurder zijn aangeduid, mogen de Tuktuk besturen. Het is Huurder niet toegestaan de Tuktuk ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder in de huurovereenkomst is vermeld.
5. De bestuurder dient er zich steeds van bewust te zijn dat de Tuktuk een 3-wielig voertuig
is dat vraagt om een aangepaste snelheid, met name in bochten.
6. Huurder moet zich houden aan de wettelijke bepalingen t.a.v. verkeersregels,
het dragen van gordels, en het maximaal aantal te vervoeren medereizigers. Het is de bestuurder niet toegestaan alcohol of drugs te gebruiken tijdens de huurperiode.
7. Huurder dient te allen tijde door zijn weggedrag te anticiperen op de medeweggebruikers,
rekening houdend met de bijzondere aard van de Tuktuk.
8. Het is huurder niet toegestaan om bij windkracht 4 of hoger de Haringvlietdam over te steken.
9. Huurder is verplicht de Tuktuk in oorspronkelijke staat, zoals bij aanvang van de
Huurovereenkomst is vastgesteld, bij Verhuurder terug te brengen.
10. Het is Huurder niet toegestaan de Tuktuk te gebruiken voor rijles of voor het houden van wedstrijden en behendigheidsproeven.
11. Huurder is gehouden de Tuktuk alleen te gebruiken op verharde wegen die voor
autoverkeer bestemd zijn.
12. Het is verboden te gaan staan, b.v. bij geopend dak. Huurder is verantwoordelijk
voor het naleven van dit verbod.
13. Huurder dient bij vermissing of ontvreemding van de Tuktuk onmiddellijk
Verhuurder hiervan in kennis te stellen en tevens aangifte te doen bij de
plaatselijke politie.
14. In geval van schade of defecten aan de Tuktuk is het huurder niet toegestaan
deze verder te gebruiken indien dit kan leiden tot verergering van de schade of defecten.
15. Verkeersboete(s) veroorzaakt tijdens de huurperiode, worden verhaald op de huurder.

Artikel 7

Aansprakelijkheid van de huurder voor schade. 

1. Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen. 
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende. 

3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade aan het voertuig, uitgezonderd in geval van diefstal of vermissing, per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
– de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met de Wegenverkeerswet (WVW) of het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels (RVV) 

– de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder; 
– het voertuig aan een derde is wederverhuurd; 
– het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;  
– de schade is ontstaan als gevolg van een eenzijdig ongeval. 
4. Het eigen risico bij diefstal / vermissing bedraagt te allen tijde € . Bij diefstal of vermissing dient u de sleutel van de Tuktuk te kunnen overleggen, anders wordt de vervangingswaarde van het voertuig in rekening gebracht, ook indien het voertuig later wordt teruggevonden.
5. In geval van schade zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van huurder.
6. Indien het voertuig met niet-rijdbare schade of aanzienlijke optische schade, ter beoordeling van verhuurder, ingeleverd wordt, zal naast de reparatiekosten ook een bedrag ter grootte van de daghuur in rekening gebracht worden, voor elke dag binnen de periode waarin het voertuig om deze reden niet verhuurd kan worden. Indien er vanwege diefstal of totalloss vervangen moet worden, dan geldt het aantal dagen dat gemoeid gaat met vervanging van het voertuig. Deze kosten vallen buiten de verzekering c.q. het eigen risico. 

Artikel 8

Opgelegde sancties en andere overheidsmaatregelen.

Alle sancties en gevolgen van maatregelen opgelegd door de overheid en verband
houdend met het gebruik van de Tuktuk zijn voor rekening van Huurder, tenzij e.e.a.
verband houdt met een bij de aanvang van de huur reeds aanwezig technisch gebrek.

Artikel 9

Beslaglegging op de Tuktuk.

In geval van beslaglegging op de Tuktuk, hetzij strafrechtelijk of civielrechtelijk,
blijft Huurder gehouden alle verplichtingen van de Huurovereenkomst na te komen tot het
moment dat de Tuktuk weer vrij van beslag in het bezit van Verhuurder is.
Huurder is verplicht Verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag
voortkomende geleden schade en kosten.

Artikel 11

Toepasselijk recht. 

Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 12

Geschillen. 

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.